Ciljevi projekta i očekivani rezultati

Projekta

Projektni prijedlog koji sadržava aktivnosti ulaganja u građenje reciklažnog dvorišta i kupovinu opreme, alata i strojeva je smanjenje miješanog otpada u općini Babina Greda i potpuno saniranje divljih deponija organskog i glomaznog opasnog i neopasnog otpada u okolišu.

Svrha oko podizanja svijesti građana i povećanja kvalitete življenja u direktnoj je vezi s ostvarivanjem ciljeva cjelokupnog okvira za korištenje instrumenata kohezijske politike kao približavanje Republike Hrvatske standardu zajednice. Isto tako povezanost s tematskim ciljem 6. u cjelokupnom okviru kohezije je jedan od ključnih problema s kojim se bori ukupno čovječanstvo za sveopći opstanak života na planeti.

Operacija SC 6i I. (KK.06.3.1.03) unutar cilja za smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta je i osnovna svrha i opravdanost ulaganja, budući da u općini Babina Greda ne postoji ekonomsko dvorište za odvojeni otpad, koji se može reciklirati, oporabiti, odnosno pretvoriti u nova dohodovna dobra. Opravdanost projekta u ciljevima poziva za područja u gradovima koji za osnovnu djelatnost imaju poljoprivredu, je izdvajanje organskog otpada za kompostiranje ili pretvaranje u energiju i samim time smanjiti emisiju stakleničkih plinova u sastavnice okoliša, što je osnovna svrha i cilj projekta. Komunalni otpad koji omogućava oporabu će biti zbrinut na novonastalom reciklažnom dvorištu, a njegova dobra se koristiti za daljnju preradu.

Cilj postizanja podizanja svijesti stanovnika u području gdje se gradi novo reciklažno dvorište i isto koristiti kao njegovu osnovnu funkciju je u kvalitetnoj promidžbi i vidljivosti kućanstvima koja će biti u mikroregiji novog reciklažnog dvorišta, neovisno o prikupljanju otpada razdvojenog direktno u kućanstvima (smanjenje količine miješanog komunalnog otpada), i/ili otpadom dovezenim u reciklažno dvorište direktno iz kućanstva kako bi se izbjegle divlje deponije, a sve u svrhu smanjenja količine stakleničkih plinova i zagađenja podzemnih voda u sastavnicama okoliša. Projekt direktno generira nova zapošljavanja, kao i preduvjet za ekonomsko dvorište separacije miješanog otpada s kompostištem i pripreme proizvodnje goriva iz otpada. Stvaranje preduvjeta koje u budućnosti osim zaštite okoliša, zahtjeva i potprojektne aktivnosti značajnih ulaganja, odnosno buduća radna mjesta bez uvjetovano kvalificiranih, nego tradicionalnih i bezuvjetovno kvalitativnih.

Svrha projekta je omogućiti stanovnicima općine Babina Greda razvrstavanje svog kućnog otpada, te na taj način smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada, Kao posljedica izgradnje RD doći će do stvaranja navika i povećanje razine svijesti o važnosti razdvajanja i recikliranja otpada u svrhu zaštite okoliša i učinkovitog korištenja resursa. Pozitivne posljedice aktivnosti projekta dovest će i do nižih iznosa računa za odvoz komunalnog otpada za sve stanovnike općine koje prihvate dobrobiti reciklažnog dvorišta.

Očekivani

 Stvoreni preduvjeti za recikliranje razvrstanog otpada iz umanjenih količina mješovitog otpada u svrhu osiguranja održivog gospodarenja otpadom i ispunjavanje zahtjeva

pravne stečevine Unije u području okoliša te podizanje svijesti o očuvanju okoliša.

– izgrađeno reciklažno dvorište u Babinoj Gredi;
– održane 4 radionice o važnosti sprječavanja nastanka otpada, odvajanja otpada u kućanstvima i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom za javnost na području općine Babina Greda;
– ugovorene usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom
– osigurane mjere informiranja i vidljivosti koje se odnose na tiskani, elektroničke medije, promidžbeni materijal te informativne događaje.

Scroll to Top