Recikliramo

Otpad koji se može odložiti u

Četiri litre motornog ulja mogu zagaditi milijune litara vode
Papir i karton

Svaka tona reciklirane papira može uštedjeti tri kubične metara deponijskog prostora​

Plastika

Plastičnoj boci odbačenoj u prirodu potrebno je više od 400 godina da bi se razgradila

Stakleni ambalažni otpad i ravno staklo

Energija koja se uštedi recikliranjem jedne staklene boce dovoljna je da žarulja od 100 W radi 4 sata!

Metalna ambalaža i limenke

Recikliranjem 1 tone aluminijskih limenki uštedi se 5 tona boksita i utroši se 20 puta manje energije

Elektronički otpad

Kompjuteri spadaju u opasan otpad. Samo monitor sadrži velike količine olova, koje je opasno ako dospije u okoliš

Ulja i masti

Četiri litre motornog ulja mogu zagaditi milijune litara vode

Stari lijekovi

Kada stari lijekovi dospiju u vodu, posebno su ugrožene ribe i drugi vodeni organizmi

Stiropor

Recikliranje stiropora ima višestruku namjenu, koristi se za ponovnu proizvodnju raznih ambalažnih pakiranja, u građevinarstvu, za proizvodnju termo žbuka i lakih betona

Glomazni i drveni otpad

Građani često ne razmišljaju o načinima zbrinjavanja starog namještaja, a posljedica ovog neodgovornog ponašanja su divlja odlagališta u prirodi.

Otpadne gume

Glavni cilj recikliranja otpadnih guma je ukloniti spomenuti otpad s odlagališta kao i smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te ponovno korištenje otpadnih guma

Elektronički otpad

Kompjuteri spadaju u opasan otpad. Samo monitor sadrži velike količine olova, koje je opasno ako dospije u okoliš

Tekstil i odječa

Odlaganje odjeće može biti human i društveno koristan čin, a da pritom ne moramo ulagati velike napore

Otpad
Plastična vrećica koristi se prosječno 12 minuta, a u prirodi se raspada više stotina godina
Zeleni otpad

Čak 30 % ukupnog kućnog otpada čini organski otpad

Deterženti

Sredstva za čišćenje štednjaka, pećnica i roštilja mogu sadržavati lužine i organska otapala i zato se ne smiju izlijevati u odvodnju ili odlagati u kućni otpad

Kiseline i lužine

Kemijska sredstva za čišćenje podova i namještaja mogu sadržavati organska otapala i aromatske ugljikovodike

Akumulatori, baterije

Baterije i akumulatori mogu sadržavati teške metale koji izravno ugrožavaju okoliš i zdravlje ljudi (živa je jaki nervni otrov, a kadmij ugrožava jetru, pluća i kosti)

Fluorescentne cijevi

Kompjuteri spadaju u opasan otpad. Samo monitor sadrži velike količine olova, koje je opasno ako dospije u okoliš

Boje i ljepila

Četiri litre motornog ulja mogu zagaditi milijune litara vode

Ecology
404 kg - prosjek količine otpada koju svaki građanin proizvede u godinu dana
Tiskarski toneri

Jednom toneru odloženom na nepropisani način potrebno 450 godina za razgradnju

Pesticidi

Zbrinjavanje ambalaže od pesticida i herbicida u nadležnosti je proizvođača tih sredstava i građani ju mogu bez naknade dovesti i predati u poljoprivrednim ljekarnama ili ju vratiti prodavaču koji im je prodao ta zaštitna sredstva.

PET boce, PE folije

Plastična vrećica koristi se prosječno 12 minuta, a u prirodi se raspada više stotina godina

Metalni glomazni otpad

Recikliranjem metala štedimo rudače kao vrijedne prirodne resurse, a smanjuje se i količina otpada na odlagalištima te se tako čuva okoliš

Građevinski otpad

Problematika građevinskog otpada poglavito je ekološka

Glomazni otpad

Krupni ili glomazni otpad su svi predmeti koje je zbog veličine nemoguće prikupljati skupa s miješanim komunalnim otpadom

Baterije
Baterije i akumulatori mogu sadržavati teške metale koji izravno ugrožavaju okoliš i zdravlje ljudi
Scroll to Top